비용상담

[자세히보기]

각종 서비스 및 이벤트 공지, 상담을 위한 개인정보수집동의

카톡상담

[자세히보기]

각종 서비스 및 이벤트 공지, 상담을 위한 개인정보수집동의

온라인상담

[자세히보기]

각종 서비스 및 이벤트 공지, 상담을 위한 개인정보수집동의

진료시간

오시는길

THE M BODY SURGERY

ศัลยกรรมเรือนร่าง
โรงพยาบาลศัลย
กรรมดิเอ็ม

ตั้งแต่หัวจรดเท้าสวยหมดจดไม่ว่ามุมไหน

ทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลเรือนร่างของ THE M
การผ่าตัดที่ปลอดภัยและแม่นยำ ระบบการดูแลที่มีความเหมาะสมหลังผ่าตัด

โรงพยาบาลของเราได้สร้างระบบการจัดการพิเศษสำหรับทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาควา
มปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขาที่มีประสบการณ์ยาวนาน
จัดทำระบบการจัดการพิเศษเพื่อความปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบโดยตรงจากนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมเรือนร่าง
และมีการติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมงโดยวิสัญญีและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ตลอดการดำเนินการทั้งหมด

THE M
BODY SURGERY

การผ่าตัดที่ปลอดภัย
และแม่นยำ ระบบกา
รดูแลที่มีความเหม
าะสมหลังผ่าตัด

 • ตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด
 • ประเมินและให้คำปรึกษาอย่า
  งถูกต้องด้วยการวัดอย่างละเอียด
 • การผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  & ทีมผ่าตัดมืออาชีพ
 • วิสัญญีและแพทย์คอยการดูแลและติดต
  ามอาการอย่างใกล้ชิด 24 ชั่วโมง
 • ระบบการดูแลแ
  บบเคร่งครัดจากผู้เชี่ยวชาญ
  ในการศัลยกรรมร่างกาย
 • ผลลัพธ์และความพึงพอใจที่ยาว
  นานจากการดูแลหลังการผ่าตัด
 • ระบบการดูแลแบบเคร่งคัดจ
  ากผู้เชี่ยวชาญในการศัลย
  กรรมเรือนร่าง
 • ตรวจร่างกายอย่างครบถัวน
  ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ประเมินและให้คำปรึกษาอย่
  างถูกต้องด้วยการวัดอย่างละเอียด
 • วิจัยและพัฒนา
  อย่างต่อเนื่อง
 • การผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  & ทีมผ่าตัดมืออาชีพ
 • คอยดูแลและติดตามอากา
  รอย่างใกล้ชิด 24 ชั่วโมง
THE M BODY

โปรเจคปั้นหุ่นสวยกับ THE M

SPECIAL 01

ออกแบบเรือนร่างทุกมุม
ด้วยการผ่าตัดที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เตรียมสูตรที่คำนึงถึงประเภทร่างกายและสุขภาพของแต่ละบุคคลอย่างละเอียดและวางแผนการผ่าตัด เพื่อสร้างร่างกายที่สวยงาม ตรวจสอบมวลกายและองค์ประกอบของร่างกายผ่านอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง เพื่อกำหนดเป้าหมายการออกแบบที่สวยงามและเหมาะสม

SPECIAL 02

โปรแกรมดูแลพิเศษหลังการศัลยกรรม

กำจัดเซลลูไลท์ผิวหย่อนคล้อยที่สูญเสียความยืดหยุ่นหลังจากการดูดไขมัน ดูแลควบคู่ไปกับการทานอาหารและการออกกำลังกายและเรายังมีการทดสอบองค์ประกอบของร่างกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดการสมดุลของร่างกาย ด้วยการดูแลอย่างมืออาชีพของโรงพยาบาลดิเอ็มที่ช่วยป้องกันการหย่อนคล้อยของผิวหนัง
 • 01ลงทะเบียนคนไข้
 • 02รับคำปรึกษา
 • 03ตรวจร่างก
  ายก่อนผ่าตัด
 • 04ผ่าตัด
 • 05ดูแลหลังกา
  รผ่าตัด
THE M SPECIAL BODY

ความพิเศษของการดูแลเรือนร่างที่ดิเอ็ม

 • 01

  THE M

  ดำเนินการรักษาด้วยผู้เชี่ยวชาญ
  ในการปลูกถ่ายไขมัน

  ศูนย์ดูแลเรือนร่างของดิเอ็มทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อร่างกาย
  ที่สมบูรณ์แบบและเป็นธรรมชาติ เราดำเนินการดูดไขมัน
  เพื่อสร้างร่างกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยตามความรู้ที่สะสมมา
 • 02

  THE M

  การวินิจฉัยและขั้นตอนส่วนบุคคล

  หลังจากทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดซึ่งคำนึงถึงร่างกา
  ยของแต่ละบุคคลและสุขภาพเพื่อวางแผนการผ่าตัด วิเคราะห์ผ่านอุป
  กรณ์ทางการแพทย์ชั้นสูงเพื่อกำหนดรูปแ
  บบร่างกายที่สวยงามเหมาะสมสำหรับคุณ
 • 03

  THE M

  การให้ยาสลบและการฆ่าเชื้อที่ปลอดภัย

  เนื่องจากความกลัวของผู้ป่วยจากการดมยาสลบ
  เป็นการดำเนินการครั้งใหญ่จึงปลอดภัยอย่างยิ่งผ่านการฉีด
  ยาเฉพาะบุคคลและทำการฆ่าเชื้อเครื่องมือทั้งหมดรวมถึงมีการใช้เ
  ครื่องมือแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • 04

  THE M

  มีระบบที่คอยติดตามอย่างทั่วถึง

  แผนกผิวและความงามของ The M Plastic Surgery จัดโปรแกรม
  การดูแลร่างกายแบบเข้มข้น ทั้งการออกกำลังกายเฉพาะจุดห
  ลังผ่าตัด อาหารและโภชนาการที่จำเป็น
THE M PLASTIC SURGERY

ระบบการดูแลของ THE M

ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
ระบบของ THE  M ที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยแบบ 1:1!
 • เช็คร่างกาย
  ก่อนผ่าตัด!

  ตรวจเช็คสภาพร่างกายของคนไข้่
  อย่างละเอียดทุกครั้งก่อนเ
  ข้ารับการผ่าตัด

 • วิสัญญีแพท
  ย์ที่เชียวชาญ

  มีวิสัญญีแพทย์ค่อยดูแลการให้ยา
  ตั้งแต่เริ่มไปจนพักฟื้น
  หลังผ่าตัด

 • ปลอดภัยและใช้เวล
  าพักฟื้นที่สั้นขึ้น

  ระบบห้องฉุกเฉินที่ออกแบบมา
  โดยเฉพาะเพื่อเตรียมรับมือกับทุกๆ
  สถานการณ์

 • ติดตามอาการคน
  ไข้หลังการผ่าตัดแบบ

  คอยติดตามอาการคน
  ไข้ผ่านระบบมอนิเตอร์แบบวิน
  าทีต่อวินาที

 • พาวเวอร์ซัพพลาย
  สำรองพลังงานไฟฟ้า
  เตรียมพร้อมสำหรับเหตุไฟดับ
 • มอนิเตอร์ตรว
  จสอบขั้นสูง
  ตรวจสอบในระหว่างผ่าตัด
  วินาทีต่อวินาที
  ตั้งแต่ให้ยาสลบจนกระทั้งฟื้นตัว
 • ระบบฆ่าเชื้อ 4
  ขั้นตอน
  ฆ่าเชื้ออย่างละเอียดเพื่อล
  ดความเสี่ยง
  ในการคิดเชื้อ
 • อุปกรณ์ช่วยชีวิ
  ตฉุกเฉิน
  มีอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยชีวิต
  ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • เครื่องกระตุ้นหัว
  ใจด้วยไฟฟ้า
  สามารถรับมือได้อย่างเร่งด่วน
  ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

THE M PLASTIC SURGERY

BEFORE & AFTER

ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดหลังการผ่าตัดและการรักษาเช่นเลือดออก , การติดเชื้อและการอักเสบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลดังนั้นจึงควรระมัดระวัง
 • BEFORE
  &AFTER
  รูปภาพก่อน-หลัง
 • THE M
  REAL STORY
  เรียลสตอรี่ THE M
 • COUNSEL
  ปรึกษาออนไลน์
 • สอบถามค่าใช้จ่าย
  [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

  ยินยอมการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อการปรึกษา การบริการ และ ประกาศกิจกรรมต่าง ๆ